Orde buigt zich over topadvocaat van Schiphol NRC Handelsblad 6 juni 2008

Prof Niels Koeman

OrigineelNRC 06-06-08

In de Grondoorlog die Schiphol tegen Chipshol voert speelt de gezaghebbende Stibbe-advocaat Prof. Koeman een prominente rol. Of beter gezegd: dubbelrol. Hij was jarenlang mijn juridisch adviseur. Eind 1993 trok hij zich plotseling onder druk van Schiphol terug. Dat was kort nadat hij Chipshol had begeleid bij de streekplanherziening over de uitbreiding van Schiphol en de omlegging van de A9. De bewoners van Badhoevedorp en Chipshol waren beiden tegen de omlegging van de A9 vlak langs de dorpsbebouwing en wonnen.

Alle 39 leden van de Raad van Haarlemmermeer stonden aan onze kant. Koeman verliet Chipshol zogenaamd omdat er sprake zou zijn van conflicterende belangen en erkende in een kort opzegbriefje dat Schiphol daar achter zat.
Ik werd plotseling beroofd van een kundige, succesvolle en goed ingewerkte advocaat in Chipshol met toen reeds 600 ha potentieel bedrijfsterrein waaronder het Groenenberg-terrein, Airport City Badhoevedorp, terwijl de luchthaven destijds geen meter bezat.
Een advocaat die bovendien volledig op de hoogte was van onze grondposities, doelstellingen, lange termijn belangen en strategie, d.w.z. vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

Jaren later kwam de ware reden van het vertrek van Koeman aan het licht. Hij bleek als Stibbe-advocaat stiekem de overstap naar tegenstander Schiphol te hebben gemaakt. Sterker nog: hij groeide uit tot dé advocaat van Schiphol in de Grondoorlog tegen Chipshol, waarin met juridische wapens bebouwing van grondposities van Chipshol (o.a. Badhoevedorp, Groenenberg) wordt verhinderd en bebouwing van Schiphol voorgetrokken. Zijn vertrek was geen kwestie van een te billijken formeel besluit, maar van verraad jegens een cliënt. In 2007 verkreeg Chipshol via de WOB bewijs dat een al langer levend vermoeden bevestigde: Koeman is in opdracht van Schiphol de grote regisseur van de Grondoorlog tegen Chipshol. Toen ik deze informatie onder ogen kreeg, viel aan een tuchtklacht tegen Koeman niet langer te ontkomen. Ik heb deze klacht op maandag 26 mei j.l. ten overstaan van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten toegelicht, zonder gebruik van een advocaat. Mr. Koeman daarentegen voerde verweer bij monde van zijn collega Mr. Van de Wall Bake. Mijn pleitnota luidde als volgt:

Geachte Raad van Discipline,

De reden van mijn tuchtklacht tegen Prof. Mr. N.S.J. Koeman is niet dat deze gezaghebbende advocaat Chipshol en mij in 1993 in de steek gelaten heeft. Integendeel, doorslaggevend is dat Koeman als dé advocaat en adviseur van onze geduchte tegenstander het staatsbedrijf Schiphol optreedt tegen zijn voormalige opdrachtgever. Onaanvaardbaar. Het betreft immers geen conflict tussen de koekfabriek Verkade tegen Chipshol. In dat geval had Koeman wellicht tegen zijn voormalige cliënt mogen optreden. Echter niet voor Schiphol nota bene niet als luchthavenbedrijf, maar als de overheersende onroerend goed maatschappij op eigen terrein, daardoor monopolist, die de belangrijkste concurrent uitschakelt door bebouwing van hun terreinen met alle middelen tegen te gaan.
Tussen Schiphol als onroerend bedrijf en Chipshol als
gebiedsontwikkelingsmaatschappij bestaat dus een duidelijk conflict of interest. Dat weet Mr. Koeman drommels goed. Immers in zijn afscheidsbrief aan Chipshol d.d. 20 december 1993 heeft deze vermaarde gezaghebbende advocaat gesteld "dat het optreden van ons kantoor voor enerzijds Schiphol en anderzijds Chipshol als onverenigbaar wordt beschouwd." Koeman spreekt hier van Chipshol niet van Chipshol Forward. Met Chipshol in de ruimste zin des woords bestaat dus een uitgesproken conflict of interest. Chipshol Forward is een onderdeel van Chipshol anders gezegd van de Chipshol-groep. Het verweer van Koeman niet voor Chipshol – zijn eigen benaming – te zijn opgetreden houdt dus geen stand.

Niet alleen Koeman tevens zijn opdrachtgever Schiphol laat er geen twijfel over bestaan dat er sprake is van een levensgroot conflict of interest. Ik citeer derhalve uit zijn tweede brief van 19 januari 1994. "Inmiddels is gebleken dat een andere cliënte van mijn kantoor NV Luchthaven Schiphol, meent (JP) dat mijn bemoeienissen strijdig zijn met de belangen van Schiphol. Ik heb derhalve moeten (JP) besluiten mijn bemoeienissen voor Chipshol in deze zaak te beëindigen." Mr. Koeman spreekt dus opnieuw over Chipshol niet over Chipshol Forward. Welnu dit conflict of interest bestond volgens de luchthaven reeds in 1993 en is na het terugtreden van Koeman niet beëindigd. Integendeel, het is sindsdien steeds verder toegenomen en zelfs ontaard in een verliesrijke loopgravenoorlog die al 15 jaar voortduurt en waarvan het einde niet in zicht is. Dat is mede te wijten aan advocaat Koeman, die telkens geraffineerder wapens aan Schiphol verschaft heeft met maar één doel: bouwplannen van Chipshol verhinderen.

1. Dat betreft allereerst het onwettige voorbereidingsbesluit van de gemeente Haarlemmermeer in november 2002 dat zo evident onrechtmatig was dat de gemeente gevrijwaard wilde worden voor schadeclaims. In 2005 heeft de gemeenteraad in een motie haar spijt betuigd en B&W opgedragen een feitenreconstructie op te stellen naar de "Operatie Groenenberg-terrein", die in 2006 bekend is gemaakt.

N.B. Het betreft dus niet "Operatie Badhoevedorp". Het verweer van Mr Koeman niets met het Groenenbergterrein te maken te hebben, slechts met Badhoevedorp, houdt dus geen stand.

Actor intellectualis is Mr. Koeman blijkens een e-mail van Haarlemmermeer d.d. 1 november 2002 die Chipshol via een in 2006 gestarte WOB procedure in handen heeft gekregen. Koeman adviseerde daarin de bouwplannen van Chipshol via een voorbereidingsbesluit te verhinderen met als legitimatie de inwerkingtreding van het LIB (Luchthaven Indelings Besluit). Aldus geschiedde. Mr. Koeman heeft zich niet beperkt tot Schiphol, maar bovendien Haarlemmermeer verleid te manipuleren. Heel geraffineerd overigens, omdat de gemeente en niet Schiphol dan voor de schade zou opdraaien.

2. Omdat Chipshol anoniem getipt werd over het voorbereidingsbesluit mislukte deze methode om bebouwing te verhinderen. Daarop verzocht Schiphol op voorstel van Koeman om een bouwverbod op het Groenenberg-terrein, opgelegd door V&W op 19 februari 2003, omdat de bouwplannen van Chipshol het baken zouden verstoren met "desastreuze gevolgen" voor de vliegveiligheid. Nadat de Rechtbank Haarlem bij vonnis 12 januari 2005 Schiphol tot vergoeding van alle schade (wegens oplegging van het bouwverbod op het Groenenberg-terrein) veroordeeld heeft, bleek dat ook die "legitimatie" uit de duim was gezogen.

3. Immers op 26 oktober 2006 verzocht Prof. Koeman opeens weer om opheffing van het bouwverbod omdat inmiddels gebleken zou zijn dat bebouwing geen negatieve effecten had. Je reinste juridische manipulatie. De vorige minister van V&W mevr. Peijs heeft dit bouwverbod niet durven intrekken. Eerst de huidige minister Eurlings heeft zijn nek uitgestoken door op 28 juni 2007, 41/2 jaar na de oplegging het onterechte bouwverbod onvoorwaardelijk in te trekken, zij het dat het Groenenberg-terrein nog steeds niet bebouwd mag worden. De schade is dus blijven bestaan, zelfs toegenomen. En dat is te wijten aan de manipulaties van Mr. Koeman, steeds verder afgezakt op het hellend vlak, zij het wellicht gedwongen door de luchthaven. Er was geen weg terug meer.

Verslag werkgroep d.d. 31-10-2002

Organisatie ' Operatie Groenebergterrein'
Actielijst 31 oktober 2002

1. Vernietigen bouwvergunning door Minister De Minister van VROM kan de bouwvergunning vernietigen. Er zal dan voor 7 november overleg moeten zijn tussen de Minister, Meijdam, Schoenmaker en Cerfontaine.

[...]

2. Voorbereidingsbesluit nemen Een nieuwe bouwvergunning kan geweigerd worden op basis van een (nog te nemen) voorbereidingsbesluit. Op 5 november kan het College van B&W dit bespreken, op 7 november is dit het geval voor de Raad. Indien voor 7 november de nieuwe bouwaanvraag binnen komt, dan heeft een voorbereidingsbesluit geen zin meer. De gemeente heeft aangegeven niet garant te willen staan voor de eventuele schade.
[...]

Thans kom ik tot de vraag, waarom eerst in 2007 een tuchtklacht ingediend is, niet 13 jaar eerder terstond na het in de steek laten van Chipshol en mij. Daarvoor heb ik 2 overwegingen, nl. gevoelens van dankbaarheid jegens Niels Koeman en praktische overwegingen. De heer Koeman ken ik reeds vanaf 1967/8. Destijds kreeg ik als president directeur van mijn eerste gebiedsontwikkelingsmaatschappij Eurowoningen met hem als juridisch adviseur van de gemeente Renkum te maken. Eurowoningen had daar een meerjarenplan van 1.500 huurpremie- en eigenbezitswoningen rondom pleinen in voorbereiding en daarvoor een eigen bestemmingsplan ontwikkeld. Dat week sterk, zelfs principieel af van het gemeentelijk bestemmingsplan van de gezaghebbende stedenbouwkundige, Prof. Van Embden, van uitsluitend flats zonder enige voorzieningen. Daarbij kreeg ik de steun van de juridisch adviseur van Renkum, Koeman. Zijn contract kon ik dan ook met instemming ondertekenen. Zodoende kon ons meerjarenplan voor 100% uitgevoerd worden. Tezamen met Parkstad Leusden door VROM als voorbeeld voor buitenlandse stedenbouwkundigen aangewezen, is dit het tweede van onze drie model-woonparken. Het derde is Park Stokhorst in Enschede, tezamen met het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten dat wij gebiedsontwikkeling geleerd hebben. Koeman ben ik bovendien dank verschuldigd inzake de liquidatie in 1992 van de door V&W voorgestelde omlegging door terreinen van Chipshol van de A9 - welke nog steeds Badhoevedorp in 2 delen scheidt- 100 meter ten zuiden van de bebouwing. Mede dankzij zijn voortreffelijk pleidooi kozen alle 39 raadsleden dus unaniem voor de omlegging van Chipshol, 1 km verder zuidelijk. Ik kan mij dus goed voorstellen dat de luchthaven over zo'n slagvaardig en succesrijk raadsman wilde beschikken en u zult zich kunnen voorstellen dat ik grote bezwaren had tegen zijn terugtreden.

Ook uit praktische overwegingen heb ik indertijd geen klacht ingediend. Duidelijk was dat Koeman niet vrijwillig maar onder druk van Schiphol en het bestuur van Stibbe was teruggetreden. Het was niet in mijn belang van hem een tegenstander te maken. Had ik echter geweten dat Koeman daarna voor Schiphol is gaan optreden en adviseren hoe bebouwing van onze terreinen te verhinderen dan had ik toen al een klacht ingediend. Afgezien daarvan hoopte ik dat Koeman de golven zou kunnen glad strijken en bemiddelen. Ik moest dus van hem geen tegenstander maken. Zelfs toen Mr. Koeman voor het eerst openlijk als de (enige) advocaat van Schiphol optrad in het proces over het bouwverbod heb ik het advies van mijn advocaat Mr. R.B. Gerretsen niet gevolgd om een tuchtklacht tegen hem in te dienen uit dezelfde overwegingen. Klachten moet men niet lichtvaardig indienen slechts als men geen keuze meer heeft en een opstapeling van bewijzen (ook oorlogen kennen een langdurige reeks van incidenten). Welnu ik had geen keuze meer nadat via een in 2006 opgestarte WOB procedure een email opdook van Saskia van Beek van Haarlemmermeer aan 7 collegae d.d. 1 november 2002 om 15.04 uur:

Maurits Schaafsma heeft met advocaat Koeman gesproken over het Groenebergterrein. Hieruit kwam de volgende informatie:

• De vernietiging van een bouwvergunning door de Minister is een zwaar instrument, waar niet te gemakkelijk over gedacht moet worden. In eerste instantie inzetten op voorbereidingsbesluit en de mogelijkheid tot vernietiging 'achter de hand houden'.
• Leg in het voorbereidingsbesluit duidelijk een link met het LIB, dit ter legitimatie van de beslissing

Het laakbare onaanvaardbare optreden van Mr. Koeman voor Schiphol tegen Chipshol is in de grondoorlog overigens geen uitzondering maar regel. Ongetwijfeld is u bekend dat o.a. de topman van onze voormalige accountant Coopers - Van Luijk
- 2 keer ook in hoger beroep getuchtigd is, niet de beoogde topman van PWC geworden is en daarna mislukt als topman van Getronics. Dankzij Coopers, ook accountant van Schiphol, heeft de zgn. Van Andel groep begin 1996 de macht in Chipshol Forward veroverd. Daartegen moest ik talloze procedures voeren totdat deze (uiteindelijk) na 2 gewonnen hoger beroepen d.d. maart 1999 resp. februari 2000 definitief (en vernietigend) verslagen is ondanks haar Stibbe-advocaat Mr. De Greve. Overeengekomen is toen dat wij wederom de naam Chipshol Forward mochten voeren en de Van Andel groep (F)orward (B)usiness (P)arks 2000 (FBP). KPMG, dat de Van Andel groep tegen ons ingeschakeld had, is eveneens 2 keer ook in hoger beroep getuchtigd waarvoor KPMG een aanzienlijke schade-uitkering aan Chipshol betaald heeft. Stibbe-advocaat Mr. De Greve was de initiatiefnemer van de inschakeling van KPMG. Mr. De Greve was en is nog steeds de advocaat van FBP, is bovendien advocaat van Schiphol in nauwe samenwerking de laatste jaren met collega Koeman. Het terugtreden van Mr. Koeman c.q. zijn optreden voor Schiphol tegen zijn eerste opdrachtgever heeft dus aanzienlijke consequenties.

Tenslotte nog een enkele opmerking over de recente brief d.d. 2 juli 2007 van FBP geen bezwaar te hebben tegen het optreden van Mr. Koeman. Dat verbaast overigens niet. Haar Stibbe-advocaat is tevens advocaat van de luchthaven die de laatste jaren gezamenlijk met Mr. Koeman optreedt, wellicht als initiatiefnemer met Koeman op de achtergrond. Bovendien is dit bedrijf zonder land vanaf het begin in 1993 de bondgenoot geweest in de grondoorlog tegen Chipshol waardoor grondbezit van Chipshol binnen 5 jaar gehalveerd is. Tenslotte heeft FBP na de scheiding en deling van 2000 met Chipshol haar restant van 150 ha. in 2005 aan Schiphol Real Estate overgedaan voor een verdacht lage prijs van € 34,3 miljoen ofwel € 22,17 per m2 zodat het voormalige kamerlid Duivesteijn die een parlementaire enquete naar het gedrag van Schiphol er bijna doorgekregen had, zich afvraagt of er geen side letters bestaan waardoor bepaalde personen later een extra douceurtje krijgen. In elk geval is niet in overeenstemming met de werkelijkheid dat FBP de rechtsopvolger van Chipshol Forward is. Chipshol 2000 BV is dat eveneens met meer recht van spreken door na onze overwinning in 2000 op FBP de helft van het restant van 300 ha. daaraan af te staan.

Of Mr. Koeman nu gedwongen is door Stibbe dan wel door de luchthaven kan ik niet beoordelen. Hoe dan ook het staat vast dat Koeman zich in dienst gesteld heeft van de luchthaven met name ten gunste van haar onroerend goed bedrijf – zich welbewust van een levensgroot conflict of interest - daardoor Chipshol zijn eerste opdrachtgever als enige grote concurrent al 15 jaar uitgeschakeld is te wijten aan zijn onrechtmatige adviezen zoals voorbereidingsbesluit en bouwverbod, zodat ik tot mijn leedwezen mijn tuchtklacht tegen de advocaat van Chipshol – door hem zelf zo genoemd – moet handhaven.

Is het in de advocatuur mogelijk en toegestaan dat de advocaat die alles van je bedrijf weet, in casu de grondposities, je lange-termijnbelangen en strategie dat wil zeggen je streekplanbelangen, je verlaat en vervolgens voor je grote concurrent optreedt, eerst in het geheim later openlijk, en deze adviseert hoe je uit te schakelen? Aan u het antwoord! Voor deze namens klagers, Drs. J. Poot Nawoord: De uitspraak van de Raad op 29 juli a.s. zal van principiële betekenis zijn. Er bestaat de kans dat de Raad (bestaande uit collega-advocaten H.F. Doeleman, B.C. Romijn, H.C.M.J. Karskens, A. de Groot, L. Koning en vice-president E.J. van der Moolen) zich even formeel opstelt als Mr. Koeman. Deze stelde namelijk:
1. klacht is te laat ingediend;
2. ik adviseerde niet Chipshol maar Chipshol Forward;
3. ik adviseerde alleen over Badhoevedorp-Zuid, niet over het Groenenberg-terrein;
4. ik beschikte niet over vertrouwelijke informatie. Als de Raad van Discipline daarin collega Koeman steunt, dan is het hek van de dam. Dat wordt dan een vrijbrief aan advocaten die overlopen naar de tegenstander van hun voormalige cliënt, deze niet alleen verraden maar zelfs bestrijden misbruik makend van hun opgedane vertrouwelijke informatie. Kan men dan nog zijn eigen advocaat vertrouwen? Gebrek aan vertrouwen zet de hele rechtsgang op zijn kop.

Crans, Suisse, 29 mei 2008

Drs. J. Poot (83)
Oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

 

 

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates