De leugens en meineed van rechter Hans Westenberg

Hans Westenberg

Twitter Marcel Haenen NRC

In de Nederlandse pers wordt graag over corrupte Belgische rechters en staatsinmengingen bij de rechterlijke macht geschreven maar de Westenberg-Chipsholaffaire laat zien dat Nederland veel erger is. Volgens onze bronnen kwam het niet eerder voor dat een rechter gedwongen werd om af te treden.

Rechters zijn immers benoemd voor het leven om hen te vrijwaren tegen iedere druk van buiten. Rechter Westenberg is staatsbedrijf Schiphol ter wille geweest door de enige onroerendgoed concurrent Chipshol jarenlang uit te schakelen en haar omvangrijke grondpositie van 600 ha. te ontmantelen waarvan uiteindelijk zelfs 200 ha. bij Schiphol terecht kwam in 2005.

In het persbericht over het terugtreden van Westenberg stelt de rechtbank Den Haag: "Het bestuur en mr. Westenberg hebben vastgesteld dat het rechterlijk functioneren van mr. Westenberg ter discussie zou kunnen worden gesteld.”
Een gotspe! Dit was al jaren het geval maar men bleef hem door dik en dun steunen. Ook nu mag hij met 'vervroegd pensioen' terwijl oneervol ontslag en vervolging voor meineed geboden was resp. is. Dat het bestuur dat niet doet, onderbouwt de stelling van Chipshol dat Westenberg niet op eigen houtje heeft geopereerd en er veel meer aan de hand is.

Zeer opmerkelijk in de Westenberg-Chipsholaffaire is nl.:

 • Dat de Raad voor de Rechtspraak ondanks jarenlange en overduidelijke signalen een partijdige en liegende rechter niet tot de orde heeft geroepen maar jarenlang heeft ondersteund, financieel heeft bijgestaan met ca.
  € 150.000 aan belastinggeld en hem keer op keer op Chipshol procedures inzette.

 • Het bestuur van de rechtbank is in 1994 (Van Delden president Kalbfleisch en Westenberg beiden vice president sedert 1994) bij brief van mr. Smit erop gewezen dat mr. Westenberg partijdig was en belde met advocaten. (Zie het arrest van 23 juni 2009 aangaande de brief van Smit aan Rb pres. Van Delden punt 3.4). Vanaf dat moment stond het optreden van Westenberg ter discussie.

 • Desondanks kreeg Westenberg wederom of er niets was voorgevallen Chipshol zaken toebedeeld.

 • Nadat Westenberg in 1994 zeer ten nadele van Chipshol had gehandeld velde hij in 1996 zelfs een doodvonnis tegen Chipshol.

 • Hierdoor raakte Chipshol de controle kwijt over honderden ha. grond die uiteindelijk grotendeels bij de luchthaven Schiphol terecht zijn gekomen.

 • Werd Chipshol/J. Poot sr. onder druk van exorbitante dwangsommen (ƒ 300 miljoen [INTIMIDATIE] de gang naar de rechtere (Ondernemingskamer) ontzegt

TEN OVERVLOEDE: In hoger beroep is het Westenberg-vonnis pas jaren later (wederom door obstructie van Westenberg zelf) in 2000 teruggedraaid. Het kwaad was toen echter al geschied.

 • In 1996/7 is wederom geklaagd over Westenberg bij het bestuur van de rechtbank. Hij is toen uiteindelijk gewraakt (zie NRC brieven hieronder). Westenberg was nl. ook als bodemrechter in de zaak benoemd die hij eerder als KG rechter had gedaan. Chipshol heeft hem met succes gewraakt. Kortom het bestuur greep ook toen niet in, integendeel.

NRC 2 april 1997
NRC 19 apr 1997

NB. Tot verbazing van Chipshol stelde toenmalig persrechter Numann, inmiddels benoemd bij de Hoge Raad, in zijn ingezonden NRC-brief dat Westenberg zich op verzoek van de familie Poot met de procedure bezighield!

 • Wat zit er achter dat ondanks het voorgaande de Raad voor de Rechtspraak (o.l.v. Van Delden)  Westenberg in 2004 ook nog eens financieel is gaan ondersteunen in zijn schadeprocedure tegen advocaat Smit van Chipshol?

 • Te meer omdat Westenberg de zaak tegen Smit begint op instigatie van Stibbe advocaat mr. De Greve (die ten tijde van de door Westenberg gevelde vonnissen aan de kant van de tegenpartij van Chipshol stond).

Zie bijgaand de Conclusie van Dupliek in reconventie van 16 maart 2005 van de advocaat van Westenberg

Conclusie van Dupliek

 • Dezelfde De Greve is ook al jaren de advocaat van de luchthaven die tegen Chipshol optreedt.

 • Een door de Raad voor de Rechtspraak gefinancierde procedure tegen je advocaat is meer dan intimiderend. Temeer daar de luchthaven advocaat mr. De Greve ook ca. 5 tuchtklachten tegen Chipshol-advocaat mr. Smit indient.

 • Het boekje van Kat had een oplage van 2.000 stuks dus welk weldenkend mens gaat daar nu tegen procederen. Laat staan een rechter. Opmerkelijk:

  • Deze Westenberg heeft staatsbedrijf Schiphol grote diensten bewezen door de jarenlange uitschakeling van concurrent Chipshol.

  • Tengevolge van de vonnissen en het optreden van mr. Westenberg  vanaf 1994 is de Chipshol-groep honderden hectaren grond kwijtgeraakt.

  • Westenberg is deze zaak in 2004 begonnen op instigatie van de advocaat van de luchthaven (mr. De Greve).

 • Uitschakeling van Poot en Chipshol is altijd het doel van de luchthaven geweest.

Nadat het partijdige Westenberg-vonnis in 2000 was vernietigd, werd Chipshol vervolgens door acties van Schiphol c.s. uitgeschakeld via een onterecht bouwverbod op het Groenenberg-terrein.

Het arrest
Op 23 juni jl. heeft het Hof Den Haag arrest gewezen. Uit het arrest blijkt dat Westenberg uitvoerig met ten minste 2 advocaten heeft gebeld: Westenberg stelde zelf indertijd dat dat niet waar was en een doodzonde is voor een rechter.

Westenberg kreeg zelfs nog de kans om tegenbewijs aan te leveren (welke normale partij krijgt die mogelijkheid?). Daarvan heeft hij afgezien en daarmee staat nu definitief vast niet alleen dat hij heeft gelogen maar nog belangrijker dat hij langdurig met TENMINSTE 2 advocaten heeft gebeld. Zie o.m. punten 3.8 en 3.9 van het arrest.

Twee doodzonden van Westenberg staan dus onherroepelijk vast!

Vervolgstappen Chipshol
Dat Chipshol geen genoegen neemt met het uitsluitend vervroegd pensioneren van de partijdige en liegende rechter zal een ieder duidelijk zijn. De onderste steen moet boven komen.

Rol Bestuur Rechtbank
Waarom heeft het bestuur niet eerder ingegrepen? Opmerkelijke aan deze zaak is dat het zo lang heeft geduurd. Kennelijk handelde Westenberg niet op eigen houtje!

In dat verband wijzen wij er ook op dat eind 2006 beging 2007 bij de rechtbank Haarlem ineens en zonder enige vooraankondiging in 2 zaken van Chipshol alle rechters zijn vervangen (vervanging van gehele college mr. Monster door mr. Ruitinga in zaken Chipshol vs Luchthaven en Chipshol vs. Luchtverkeerleiding Nederland). Dat is nog nooit eerder voorgekomen in de Nederlandse rechtshistorie maar volgens de toenmalige Haarlemse Rechtbank president Bakker 'toeval'. Inmiddels is Bakker Rechtbank president van Den Haag. Nu een door Chipshol aanhangig gemaakt getuigenverhoor naar die vervanging door de rechtbank Den Haag op verzet van de landsadvocaat stuitte en vervolgens werd afgewezen omdat Chipshol  'geen belang' zou hebben gelooft Chipshol niet in toeval.

Toen Leterme in België een rechter trachtte 'om' te krijgen was het groot nieuws in Nederland. Evenzo toen bij een Belgische rechter vonnissen op bestelling te verkrijgen waren. Ik kan mij nog geen meinedige rechter in België herinneren die de hand boven het hoofd wordt gehouden door de rechtspraak. Nederland bananenrepubliek!

De Meineed van Westenberg
Op 20 april 2004 stelde Westenberg in zijn dagvaarding:

Dagvaarding 20-04-02 Westenberg tegen advocaat Smit en journalist Kat

Op 12 mei 2006 verklaarde Westenberg onder ede:Op  16 februari 2007 verklaarde Westenberg onder ede:

 

Ter zitting verklaarde Westenberg uiteindelijk:

"Als er iets van waar was dat ik inhoudelijk gebeld heb, dan had ik hier niet gezeten," besluit rechter Hans Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank het hoger beroep van vorige week. "Het valt me op dat u  het woord inhoudelijk gebruikt, mijnheer Westenberg," reageert voorzitter Peter Ingelse van het Hof. Na doorvragen van Ingelse of Westenberg nou wel of niet gebeld heeft met procespartijen, besluit Westenberg stellig: "Dat heeft niet plaatsgevonden. Punt!" 

http://www.advocatie.nl/page?1,3130/Actueel/bellende_rechter_verder_in_het_nauw

23 juni 2009 arrest:
Dat Westenberg met TEN MINSTE 2 advocaten heeft gebeld en dat de gesprekken niet louter zakelijke gesprekken van organisatorische aard waren staat vast.

Ik sluit af met een advertentie welke onlangs door mijn vader is geplaatst. 

Drs Peter Poot


De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates