Raad voor de Rechtspraak liegt tegen NOS

From: Banda, P. (Rvdr ’s-Gravenhage) <P.Banda@rvdr.drp.minjus.nl>
Subject: RE: e-mail van 25 mei 2006
To: “‘micha kat’” <drsmkat@yahoo.com>
Cc: “‘jdewit@sp.nl’” <jdewit@sp.nl>
Date: Monday, May 29, 2006, 2:47 PM

Geachte heer Kat,

In uw e-mailbericht van 23 mei 2006 merkt u terecht op dat de Raad voor de rechtspraak en het bestuur van de rechtbank ’s-Gravenhage, blijkens een brief van de voorzitter van de Raad aan de heer mr. J.M.A.M. de Wit, van mening zijn dat een journalist in de zaak waarover de heer de Wit om informatie vroeg “op geen enkele manier (heeft) geprobeerd de juistheid van (…) aantijgingen te verifiëren of zelfs maar de betrokkene of het betrokken gerecht de gelegenheid (heeft) gegeven zich uit te spreken over (…) de aantijging.” Ook is juist dat de Raad en het betrokken gerecht zich op het standpunt stellen dat het handelen van de journalist niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak.

Uit genoemd e-mailbericht maak ik op dat u meent dat met “de journalist” uw persoon is bedoeld. Ik wijs er met nadruk op dat in de brief van de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak aan de heer de Wit geen persoonsgegevens worden vermeld.

U vervolgt met de mededeling dat u door een vonnis van 14 december 2005 (216253/HA ZA 04-1275) van de rechtbank Rotterdam bent gezuiverd van welke vorm van (onrechtmatig) handelen ook. Dat is een constatering die ik geheel voor uw rekening laat.

Ik wijs erop dat tegen genoemd vonnis hoger beroep is ingesteld. U kunt uit dat feit en uit de brief van mr. van Delden aan de heer de Wit afleiden dat de betrokken rechter, het bestuur van de rechtbank ’s-Gravenhage en de Raad voor de rechtspraak, als direct betrokkenen bij die uitspraak van de rechtbank Rotterdam, het met de inhoud van de uitspraak op onderdelen niet eens zijn. U kunt er voorts van verzekerd  zijn dat de betrokken rechter, het bestuur van de rechtbank ’s-Gravenhage en de Raad voor de rechtspraak iedere rechtens onaantastbare uitspraak van de bevoegde rechter zullen aanvaarden en op loyale wijze zullen uitvoeren.

De brief van mr. van Delden aan de heer de Wit bevat geen diskwalificerende opmerkingen aan het adres van wie dan ook. Van het terugnemen van zulke opmerkingen kan dan ook geen sprake zijn. Van “diffamerende uitlatingen” als genoemd in uw e-mailbericht van 25 mei 2006, in de zin van onterechte aantastingen van iemands eer of goede naam, heeft de Raad steeds afgezien en dat zal hij ongetwijfeld blijven doen.

Ik hoop u met het bovenstaande van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

P.H. Banda,

Juridisch adviseur Raad voor de rechtspraak

mr. P.H. Banda
Juridisch adviseur Raad voor de rechtspraak
tel.: 070-361.9724 (doorkiesnummer), b.g.g. 361.9810
fax: 070-361.9844
mobiel: 06-44.84.02.73
e-mail adres: p.banda@rechtspraak.nl

De affaire Westenberg

Waar gaat de affaire Hans Westenberg over?

17 oktober 2014

Westenberg loog weer tijdens hoger beroep in Arnhem

Poot: meinedige oud-rechter Westenberg roept meer vragen op

Is de affaire Westenberg, over de liegende vice-president van de Haagse rechtbank, het topje van een ijsberg?
Staat die zaak niet voor "een ernstige cultuurfout van de Haagse rechtbank", zoals de Nationale Ombudsman zich afvroeg, omdat niemand daar ooit vrijwillig met de waarheid naar voren wilde komen?

Lees verder »

Aangifte tegen Westenberg

Lees de aangifte tegen Hans Westenberg

Chipshol heeft aangifte gedaan tegen Westenberg

Lees hier de aangifte »


rechterwestenberg.com & os templates