WWW.RECHTERWESTENBERG.COM

Dossier Westenberg

 

Hoge Raad wijst de rechtbank Utrecht aan voor de eventuele vervolging en berechting
van mr. J.W. Westenberg

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoge RaadRechter Hans Westenberg

Rechtspraak.nl, 11 november 2009

De hoofdofficier van justitie in Den Haag heeft bij de Hoge Raad een verzoek ingediend om een ander gerecht dan de rechtbank Den Haag aan te wijzen voor de eventuele vervolging en berechting van de betrokkene. Dit verzoek berust op artikel 510 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv).

Uit de bij het verzoekschrift overgelegde stukken blijkt:
a. dat tegen de betrokkene aangifte is gedaan dat deze zich heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten;
b. dat de betrokkene ten tijde van de in de aangifte bedoelde feiten rechterlijk ambtenaar was in de zin van art. 510, eerste lid, Sv.

De procureur-generaal mr. J.W. Fokkens heeft in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd het verzoek toe te wijzen.

De Hoge Raad heeft op 10 november 2009 geoordeeld dat het verzoek vatbaar is voor toewijzing en hij heeft de rechtbank Utrecht aangewezen als gerecht waarvoor, indien het openbaar ministerie dit nodig oordeelt, de vervolging en berechting van de zaak zal plaatshebben.

Den Haag, 11 november 2009
mw. mr. E. Hartogs, griffier
tel 070-3611236

Informatie over de procedure “Aanwijzen ander gerecht “
De strekking van deze procedure is te waarborgen dat een rechterlijk ambtenaar, die wordt verdacht van een strafbaar feit, zal worden vervolgd door een ander gerecht dan waar hij werkzaam is, om de schijn van bevoordeling of benadeling te vermijden.
De procureur-generaal bij de Hoge Raad ontvangt dergelijke verzoeken. Hij adviseert de Hoge Raad over de vraag of een ander gerecht moet worden aangewezen en hij doet een voorstel voor de aan te wijzen rechtbank.
De Hoge Raad doet vervolgens uitspraak in de vorm van een beschikking.
Zie voor vergelijkbare eerdere beschikkingen: LJ nummers AX9176, AD5455 en AO3669.


LJ Nummer


Bron: Hoge Raad der Nederlanden
Datum actualiteit: 11 november 2009